شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت که سال مالی منتهی به ٢٩ اسفند ماه دارد ، سود هر سهم خود برای سال ٩۴ و ٩۵ را با سرمایه جدید ١۶۵ میلیارد تومانی به ترتیب ۴٣٨ و ٢٧٠ ریال اعلام کرد. کاهش ٣٨ درصدی بودجه سال آتی عمدتا ناشی از عدم تکرار سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها به مبلغ ...