در حال حاضر سالیانه ١۵٠ میلیون تن انواع محموله معدنی در کشور جابجا می‌شود که سهم صنعت حمل و نقل ریلی ٢٣ میلیون تن می‌باشد