شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی که سال مالی منتهی به ٣٠ آذر ماه ٩۵ دارد ، در دوره ١٢ ماهه سال ٩۴ ، مبلغ ۴٨۶ ریال سود محقق نمود و ۴٣٠ ریال معادل ٨٨ درصد این سود را میان سهامداران خود تقسیم کرد. شرکت های پتروشیمی خارک ، سرمایه گذاری بانک ملی ایران ، فولاد مبارکه و سرمایه گذاری مسکن از مهمترین ...