امروز ١٠% از سهام ساینا شامل ١٠ میلیون سهم در بازار دوم فرابورس عرضه اولیه می‌ شود. این شرکت که سال مالی منتهی به ٣٠ آذر دارد ، سود هر سهم خود برای سال ٩۵ را در حالی ۴۶۵ ریال پیش بینی نموده که در سال ٩۴مبلغ ١٧١ ریال محقق کرده است. پیش بینی رشد ٢٩ درصدی مبلغ فروش ناشی از افزایش ...