همانگونه که مشاهده می شود ویال و کپسول که حجم قابل توجهی از فروش شرکت را شامل می شود و ترکیب فروش به این سمت چرخیده است، حاشیه سود بالایی دارد و این امر موجب رشد حاشیه سود ناخالص نیز گردیده است.