شرکت مجموعا ٩% از فروش خود را صادر خواهد کرد که با کاهش ١ درصدی نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد