شرکت سرمایه گذاری غدیر که سال مالی منتهی به ٣٠ آذر ماه دارد ، سود هر سهم خود در دوره ١٢ ماهه ٩۴ را با سرمایه جدید ۴۶.٠٨٠ میلیون ریالی در سطوح ۴٨۴ ریال و سود سال ٩۵ را در سطوح ۴۶٠ ریال پیش بینی نموده است. کاهش سود حاصل از سرمایه گذاری ها که البته بخشی از آن توسط ...