شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در جدیدترین گزارش منتشر شده ، سود هر سهم خود برای سال ٩۴ را با سرمایه ٢١.٩٢٠ میلیارد ریالی ، مبلغ ١٠٢ ریال و سود سال ٩۵ را با کاهش ١۶ درصدی مبلغ ٨۶ ریال پیش بینی نموده است. کاهش ٣۶ درصدی سود حاصل از سرمایه گذاری ها ناشی از ...