ثتران که سالی مالی منتهی به ٣١ شهریور ماه دارد، سود هر سهم خود برای سال ٩۵ را در جدیدترین گزارش منتشر شده با تعدیل مثبت ٢٨ درصدی از سطوح ٣١۶ ریالی به ۴٠۴ ریال افزایش داده و در دوره ٣ ماهه (٣١) ریال زیان شناسایی نموده است. پیش بینی رشد ۴۶ درصدی درآمد ها بابت انتقال فروش ...