شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با سرمایه ٧.٠٠٠ میلیارد ریالی که سال مالی منتهی به ٩۴.٩.٣٠ دارد ، در دوره ١٢ ماهه حسابرسی نشده موفق شده ٢۵۴ ریال سود شناسایی کند که در مقایسه با سود محقق شده در دوره مشابه سال گذشته افت ٣٠ درصدی را نشان می دهد. کاهش ١٩ درصدی ...