در حالی بازار سهام هفته ای آرام و کم نوسان را پشت سرگذاشت که برخی تحلیل گران معتقدند بعد از انتخابات رونق بورس از سر گرفته می شود،در این شرایط سبد بنیادی به نگهداری سهم های پرپتانسیل اصرار دارد و در مقابل سبد تکنیکی نوسان گیری را پیشنهاد می دهد...