نفت ایرانول در نخستین پیش بینی از سال مالی ٩۵ ، سود هر سهم خود را در سطوح ١.٨٢٩ ریالی اعلام نموده که در مقایسه با سود ٢.١١٣ ریالی سال جاری ، تعدیل منفی ١٣ درصدی را نشان می دهد. فروش و بهای تمام شده شرکت به ترتیب ١ و ٧ درصد کاهش داشته که در نهایت منجر به افزایش ...