پتروشیمی فجر سود هر سهم خود برای سال ٩۴ را در سطوح ٢.۶٠١ ریالی و سود سال ٩۵ را در سطوح ٢.۶٨١ ریالی اعلام نموده است. پیش بینی رشد ۴ درصدی مبلغ فروش عمدتا ناشی از افزایش ۵ درصدی میزان فروش برق ، کاهش ١٣ درصدی هزینه های مالی و کاهش ۶٧ درصدی سایر هزینه های غیرعملیاتی موجبات رشد ...