لامپ پارس شهاب در دوره ٩ ماهه بر همان سود ۶٠٩ ریالی خود تاکید کرد و در این دوره ۶٣ درصد مقدار تولید ، ۶٢ درصد مقدار فروش ، ۵٢ درصد مبلغ فروش ، ۴٣ درصد سود عملیاتی و ٢٢ درصد سود خالص خود را پوشش داده است. این سهم طی روز های اخیر بواسطه زمزمه هایی درخصوص ...