شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان که سال مالی منتهی به ٢٩ اسفند ماه دارد ، سود هر سهم خود برای سال ٩۴ را در سطوح ١٩۵ ریالی و سود سال ٩۵ را با تعدیل منفی ٨ درصدی در سطوح ١٨٠ ریالی پیش بینی نموده است. کاهش سود حاصل از سرمایه گذاری ها در پیش بینی سال ٩۵ عمدتا ناشی از ...