شرکت سرمایه گذاری نیرو که سال مالی منتهی به ٣١ شهریور ماه دارد ، در دوره ٣ ماهه با سرمایه ۴٠ میلیارد تومانی ، (١۶) ریال زیان به ازای هر سهم شناسایی کرده است. گفتنی است ، شرکت در دوره مشابه سال گذشته ، ١۵ ریال سود محقق کرده بود. کاهش ٧۵ درصدی ...