تحلیل ، خبر و سیگنال عیدی بگیرید

در صورتی که فجر نیز از مکانیزم مشابهی پیروی کند، نوسانات غیر عادی در سود آن رخ نخواهد داد و یه عنوان یک شرکت ارزشی باید آنرا تحلیل نمود.