گروه مدیریت سرمایه گذاری امید که سال مالی منتهی به ٩۴.١٠.٣٠ دارد ، سود هر سهم خود در دوره ٩ ماهه را از سطوح ۵١١ ریالی به ۴٧٢ ریال کاهش داده و مبلغ ٢٩٧ ریال معادل ۶٣ درصد آن را پوشش داده است. وامید همچنین سود هر سهم خود برای سال مالی جدید را در نخستین پیش بینی مبلغ ...