سلام بر حسین شهید

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو که سال مالی منتهی به ٢٩ اسفند ماه دارد ، سود هر سهم خود را در دوره ٩ ماهه بدون تغییر در سطوح ٢٣٢ ریالی اعلام نموده و در این دوره ١٠٩ ریال معادل ۴٧ درصد آن را پوشش داده است. این شرکت اعلام نموده قصد واگذاری کل سهام خود در شرکت ...