شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران که سال مالی منتهی به ٣١ شهریور ماه دارد ، در دوره ٣ ماهه با سرمایه جدید ١٩٠ میلیارد تومانی ، (١۴) ریال زیان به ازای هر سهم شناسایی کرده است. وتوصا مالک ١۵ و ٨۵ درصدی ٢ شرکت آلومینیوم ایران و سرمایه گذاری اعتبار ایران می باشد. لازم به ذکر است که هر ٢٠٠ ریال ...