شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران که سال مالی منتهی به ٣١ شهریور ماه ٩۵ دارد ، در جدیدترین گزارش منتشر شده ، زیان هر سهم خود را از سطوح (٩٧) ریالی به (١١۶) ریال افزایش داد و در دوره ٣ ماهه (٨۵) ریال معادل ٧٣ درصد از این زیان را شناسایی نمود. افزایش ٢.۵ میلیارد تومانی ...