شرکت سیمان فارس و خوزستان که سال مالی منتهی ٣١ اردیبهشت ماه دارد ، سود هر سهم خود را در جدیدترین گزارش منتشر شده با افت ١ ریالی به ٢٢٩ ریال کاهش داد و در دوره ۶ ماهه (٣) ریال زیان شناسایی نمود. کاهش جزئی سود حاصل از سرمایه گذاری ها ناشی از افت سود شرکت های تابعه ، دلیل ...