شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع بهشهر که سال مالی منتهی به ٩۴.١٢.٢٩ دارد ، سود هر سهم خود را با سرمایه جدید ٧٠٢ میلیارد تومانی در سطوح ٢۵٢ ریالی پیش بینی نمود و در دوره ٩ ماهه ٣۴ ریال معادل ١٣ درصد این مبلغ را کنار گذاشت. این شرکت اخیرا سرمایه خود را ...