شرکت توسعه معادن روی ایران که سال مالی منتهی به اسفند ماه ٩۴ دارد ، در آخرین گزارش منتشر شده ، سود هر سهم خود برای سال جاری را با تعدیل منفی ۵ درصدی از سطوح ٢٠٢ ریالی به ١٩١ ریال کاهش داد و در دوره ٩ ماهه ۵٣ ریال معادل ٢٩ درصد آن را کنار گذاشت. کاهش سود در شرکت های تابعه ...