شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی که سال مالی منتهی به ٣١ اردیبهشت ماه دارد ، در جدیدترین گزارش منتشر شده ، سود هر سهم خود را به ٨٧ ریال کاهش داد و دوره ۶ ماهه ١٣ ریال معادل ١۵ درصد از این سود را کنار گذاشت. درخصوص وپترو باید توجه داشت که رشد دامنه دار سهم منوط به ...