تحلیل ، خبر و سیگنال عیدی بگیرید

سیمان کرمان در گزارشی که طی روز های اخیر منتشر کرد ، باری دیگر بر همان سود ٩٠۶ ریالی تاکید کرده و ٧٧٢ ریال از این سود را کنار گذاشت. فروش و سود عملیاتی شرکت در ٣ ماهه بهار به ترتیب ٣١.۵ و ٧.٩ میلیارد تومان ، در ٣ ماهه دوم ٣٣ و ١٠.۵ میلیارد تومان و در ٣ ماهه پائیز ...