فولاد مبارکه در گزارشی که طی روز های اخیر منتشر کرد ، باری دیگر بر همان سود ١٢۶ ریالی تاکید کرده و ٩۵ ریال از این سود را کنار گذاشت. فروش و سود عملیاتی شرکت در ٣ ماهه بهار به ترتیب ٢.١۶٣ و ۵٩۵ میلیارد تومان ، در ٣ ماهه دوم ٢.٠٩٢ و ٢٧١ میلیارد تومان و در ٣ ماهه پائیز ...