داروسازی فارابی در دوره ٩ ماهه ضمن تاکید بر همان سود ٢.٠٣٣ ریالی ، موفق شد ٧۶ درصد سود عملیاتی و ۴۴ درصد از سود خالص خود را کنار بگذارد. فروش و سود عملیاتی شرکت در نیمه نخست سال به ترتیب ١٠٠ و ٣۶ میلیارد تومان و در ٣ ماهه پائیز ٨۵ و ٢٩ میلیارد تومان بوده است که نشان از ...