کفرا در جدیدترین گزارش منتشر شده بر همان سود ١.٧٨٧ ریالی تاکید کرده و مبلغ ١.١۴۴ ریال معادل ۶۴ درصد این سود را محقق کرده است. فروش و سود عملیاتی شرکت در نیمه نخست سال ۴٧.۵ و ١۴ میلیارد تومان و در ٣ ماهه پائیز ١٨ و ۵ میلیارد تومان بوده است که ...