سلام بر حسین شهید

اگر نوسانات یا تخصیص ارز دولتی تغییری کند، با توجه به تراز منفی، شرایط برای شرکت سخت خواهد شد