*} *} *}

داروسازی جابر در شرایطی سود هر سهم خود برای سال جاری را در سطوح ٢.٠١٩ ریالی پیش بینی نموده که در دوره ٩ ماهه مبلغ ٩٣٨ ریال معادل ۴۶.۵ درصد آن را محقق کرده است. پوشش سود عملیاتی طی این دوره ٧٠ درصد بوده است که با توجه به اینکه عمده فروش محصولات آنتی بیوتیکی ...