وبانک که سال مالی منتهی به ٩۴.١٢.٢٩ دارد ، سود هر سهم خود را در جدیدترین گزارش منتشر شده و با سرمایه جدید ١.۶٢۵ میلیارد تومانی ، مبلغ ۵٢١ ریال اعلام نموده است که نسبت گزارش اخیر ، رشد ١۴ درصدی را نشان می دهد. رشد ١١٢ میلیارد تومانی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها ناشی از فروش ...