سلام بر حسین شهید

عمران و توسعه فارس که سالی مالی منتهی به ٣١ شهریور ماه دارد ، سود هر سهم خود برای سال ٩۵ را در اولین پیش بینی مبلغ ۴٧٠ ریال اعلام نموده که نسبت به سود ٣۵٣ ریالی محقق شده در سال گذشته ، رشد ٣٣ درصدی را نشان می دهد. پیش بینی رشد ۵١ درصدی ...