همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، شاخص این گروه در حال تکمیل آرایش AB = CD معکوس همزمان با نزدیک شدن به ترند صعودی ١۵ ماهه می باشد. لذا با توجه به قرار گرفتن اندیکاتور DT اسیلاتور در محدوده اشباع از فروش انتظار می رود محدوده ٢.٣٠٠ واحدی برابر با Fibo Ret٧٨.۶% مانع از اصلاح بیشتر گروه شده و به زودی شاهد ...