همانطور که در تصویر مشاهده می کنید ، شاخص صنعت بانکداری در نزدیکی محدوده حمایتی ۶۵٢ – ۶٣٩ واحدی تغییر مسیر داده و البته این احتمال وجود دارد که به دلیل حرکت زودتر نسبت به زمان پیش بینی شده ( ١١ سپتامبر ) شاهد یک برگشت موقت در جهت کف سازی و کسب انرژی مجدد باشیم. انتظار می رود مسیر ...