شاخص گروه خودروسازی دز یک الگوی استراحتی تحت عنوان مثلث واگرا ، نوساناتی منظم را به نمایش گذاشته است و هر بار با بر خورد به کف و یا سقف این الگو تغییر رفتار می دهد و مطابق با تصویر ذیل ، شاخص این گروه برای مرتبه پنجم به کف حنایتی خود نزدیک می شود و لذا انتظار می رود بازار باری دیگر به این سطح واکنش نشان داده و افزایش تقاضا را داشته باشیم. از نکات قابل توجه در این چارت می توان به ظرف زمان اشاره داشت. تراکم ٨ الی ١٧ سپتامبر ٢٠١۵ میلادی برابر با ...