همانطور که مشاهده می کنید ، شاخص گروه دارویی اخیرا از مقاومت مهم ۵.٣۶٠ واحدی برابر با سقف قبلی خود ( دی ماه ٩٢ ) عبور کرده و باری دیگر در مسیر رشد قرار گرفته است. در این تحلیل شاخص گروه مربوطه را با امواج الیوت مورد بررسی قرار دادیم و همانطور که ملاحظه می کنید ، دارویی ها در موج ٣ از سیکل صعودی آغاز شده می باشند و انتظار می رود این موج در محدوده تراکمی ...