امروز اتفاق عجیبی در قراردادهای سلف استاندارد برق افتاد و آن این بود که در یکی از سررسیدها افزایش قیمت به محدوده ١۴٠ هزار ریال رسید.