میزان صادارت برق در این سال حدود ٩.٩ میلیون مگاوات ساعت بوده که درصد رشد آن نسبت به سال ١٣٩٢ منفی ١۴.١ درصد بوده است. میزان واردات برق در سال ١٣٩٣ نیز به ٣.٧ میلیون مگاوات ساعت رسید که نسبت به سال ١٣٩٢ رشد ١.٧ درصدی داشته است.