با این اوصاف تفسیرشده بازار برق در روزهای آینده و با اطلاعیه مربوط به تامین اعتبار نقدینگی شرکت‌های توزیع در تیرماه دوباره شاهد تکانه‌های مثبتی نیز شود.