برخی با اشاره به زمان برگزاری مجمع و شرایط کنونی نظر دیگری دارند و محدوده قیمتی «انرژی» را در دامنه قیمتی بالای ٧ هزار و ٨٠٠ ریال تا ٨ هزار ریال متصور می‌شوند زیرا اعتقاد دارند بازار بیش از حد ریزش داشته و منطق حکم می‌کند با توجه به روند بازار، به زودی قیمت ٨ هزار ریال را تجربه کند.