در بررسی بازار، همچنان بانکی‌ها با قدرتی بیشتر نسبت به دیگر سهم های بازار به ارائه عملکرد پرداختند. اما در واقع باید گفت که قدرت درون گروهی بانکی ها کاهش یافته است و شاهد کاهش برخی از سهام مانند وپست، وگردش و حکمت بودیم.