صادرات، ملت و تجرا بیشترین حجم معاملاتی را در بین لیدرهای گروه بانکی داشتند. مهمترین شایعاتی که در این گروه رواج پیدا کرده، مربوط به بانک ملت این که برخی از منابع همچنان از افزایش حدود ٢٠ درصدی سود این بانک در گزارش دهی آتی این سهم خبر می دهند.