امروز بار دیگر گروه پتروشیمی و سهم های مهم آن در اولویت تاثیرگذاری شاخص بودند طوری که فارس، پارسان و تاپیکو سه سهمی بودند که برترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند.