بانکی ها همچنان دو قطبی دیده می شوند. لیدر این گروه یعنی بانک صادرات، روندی منفی را در پی داشته که رتبه های برتر تاثیرگذاری منفی بر شاخص را هم در کارنامه داشت.