در بازار امروز بار دیگر تاثیرگذاری منفی پتروشیمی‌ها را دیدیم. به طوری که نمادهایی مثل فارس، شپدیس و تاپیکو بیشترین تاثیرات را بر شاخص از طرف گروه پتروشیمی اعمال کردند.