مهمترین خبرهافورش ویژه به مناسبت رونماییتغییرات مدیریتی در سازمان بورس را چقدر در تغییر روند بازار مثبت می دانید!؟
تعداد شرکت کننده : ۲,۶۹۵ نفر