مهمترین خبرهافورش ویژه به مناسبت رونمایی

تغییرات مدیریتی در سازمان بورس را چقدر در تغییر روند بازار مثبت می دانید!؟
تعداد شرکت کننده : ۱,۷۵۰ نفر