مهمترین خبرهادر چه دوره هایی از رونق در بازار سرمایه حضور داشته اید!؟
تعداد شرکت کننده : ۷,۲۲۴ نفر