مهمترین خبرهافورش ویژه به مناسبت رونماییمی گویند حرکت بازار نزدیک است؛ اگر موافق این نظریه هستید زمان احتمالی آغاز حرکت بورس و دوام آن را انتخاب کنید...
تعداد شرکت کننده : ۳,۷۲۴ نفر