مهمترین خبرهابیش از 8 میلیون نفر در ایران کد سهامداری دارند ، هرچند بخش زیادی از این کدهای سهامداری فعال نیستند اما در مجموع افت و خیز بازار سهام برای آن ها مهم است؟آن ها چه کسی را به عنوان رئیس جمهور دولت دوازدهم انتخاب می کنند؟؟
تعداد شرکت کننده : ۹,۶۳۲ نفر