مهمترین خبرهابا وجود ریسک های سیستماتیک موجود و البته تورم واقعی در اقتصاد ، شاخص بورس در سه ماه آینده تا کجا رشد می کند...؟
تعداد شرکت کننده : ۷,۵۲۵ نفر