مهمترین خبرهاکدام تارگت برای شاخص از نظر شما درست است؟
تعداد شرکت کننده : ۲۶,۱۰۳ نفر