عید آمد

مهمترین خبرها

چقدر موافق دستورالعمل جدید افشای اطلاعات ناشران هستید و این رخداد را در منفی شدن جو بازار موثر می دانید؟؟
تعداد شرکت کننده : ۲,۸۷۷ نفر