مهمترین خبرهابورس تهران چه زمانی شاخص 2 میلیون واحدی را دوباره تجربه خواهد کرد؟
تعداد شرکت کننده : ۲۳,۶۹۵ نفر