{

هیچ چیر آن قدرها عجیب نیست که پیش نیاید. وقتی که امیدتان به خداوند باشد

}
صندوق سرمايه گذاري مشترك بورس24

این صفحه غیر فعال می باشد


سوژه بدهید
قیمت‌های جهانی