{

یافتن نشانه های برگشت بازار و اطمینان از قطعی بودن آنها و خرید در زمانی که هنوز همه متوجه برگشت نشده اندو افزایش قیمت ها شتاب نگرفته است، از نقاط قوت شماست.

}
صندوق سرمايه گذاري مشترك بورس24

این صفحه غیر فعال می باشد


سوژه بدهید


قیمت‌های جهانی
نمودار تغییرات قیمت نفت