{

تو همواره خوب باش بهترین چیزی را که در توان داری به دنیا هدیه کن حتی اگر کوچک باشد تو همواره بهترین ها را هدیه کن. در نهایت در می یابی هر آن چه هست میان تو و خدای توست

}
صندوق سرمايه گذاري مشترك بورس24

این صفحه غیر فعال می باشد


سوژه بدهید


قیمت‌های جهانی