{

اشکالی ندارد به چیزی که داری قانع باشی ولی به چیزی که هستی قانع نباش

}
صندوق سرمايه گذاري مشترك بورس24

این صفحه غیر فعال می باشد


سوژه بدهید


قیمت‌های جهانی
نمودار تغییرات قیمت نفت