{

فروتني و تواضع، در واقع توانايي پذيرفتن خطاست.

}
صندوق سرمايه گذاري مشترك بورس24

این صفحه غیر فعال می باشد


Bourse24 Telegram
سوژه بدهید
قیمت‌های جهانی
نمودار تغییرات قیمت نفت