{

سهام مانند درخت است. برخی درختان همیشه سایه دارند،برخی دیگر فقط مواقع خاصی سایه دارند و برخی درختان سالی یکبار میوه می دهند.

}
صندوق سرمايه گذاري مشترك بورس24

این صفحه غیر فعال می باشد


سوژه بدهید
قیمت‌های جهانی