{

اندک می بخشی اندک پاداش می گیری. بسیار می بخشی بسیار پاداش می گیری.

}

سیگنال‌ های مثبت در بازار سهام / حرکت متعادل نمادهاکد خبر: LU5qTXlOakk