{

کر بشوید هرگاه کسی خواست به شما بگوید که به آرزوهایتان نخواهید رسید

}

سیگنال‌ های مثبت در بازار سهام / حرکت متعادل نمادهاکد خبر: LU5qTXlOakk