{

بهاي دوست نه به زيبايي اوست ونه به دارايي او؛ بهاي دوست به وفاداري اوست.

}

سیگنال‌ های مثبت در بازار سهام / حرکت متعادل نمادهاکد خبر: LU5qTXlOakk